9986.-1863 Νέον έτος. [κάτω:] Ό Διανομεύς τοΰ Έθνικοΰ ΦΥονήματος. Μφ. 0.21 Χ 0.28. Στίχοι. "Αρχ.'Ωραίος ήδη εύχεται ό νέος ούτος χρόνος- - -ΜΜΠ-, IB 90. *

Ο Διανομεύς του Εθνικού ΦΥονήματος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Διανομεύς του Εθνικού ΦΥονήματος.