9985..- 1863 Νέον έτος Ό Διανομεύς τοΰ 'Αστέρος τής 'Ανατολής. Μφ. 0.20 Χ 0.27. Στίχοι. "Αρχ. Το Νέον έτος άρχεται μέ οιωνούς αισίους - - - - IB, 90. *

Ο Διανομεύς του Αστέρος της Ανατολής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Διανομεύς του Αστέρος της Ανατολής