9984. - 1863. Νέον έτος Ό διανομεύς τής Νέας Γενεάς. Μφ. 0.24x0.31. Στίχοι κατά τοΰ "Οθωνος. "Αρχ. "Έτη πολλά, ετη πολλά! πατρίς μου ελευ- θέρα --------IB 90. *

Ο διανομεύς της Νέας Γενεάς.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο διανομεύς της Νέας Γενεάς.