9983. - 1863. Νέον "Ετος. 'Ιανουαρίου Α', [κάτω ] Οι Γραμματοκομισταί τοΰ Ταχυδρομείου 'Αθηνών. Μφ. 0.23X0.31. Στίχοι. "Αρχ. Ήρχόμην να σας συγχαρώ κατ'έτος εύτυχίαν, - - -IB, 90. •Χ-

Οι Γραμματοκομισταί του Ταχυδρομείου 'Αθηνών.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οι Γραμματοκομισταί του Ταχυδρομείου 'Αθηνών.