9982. - 1863. Ή Ελλάς, [κάτω:] Ό Διανομεΰς τής Επαναστάσεως. Μφ. 0.21 Χ 0.28. Στίχοι "Αρχ.: 'Εδώ ίδέτε τέκνα μυυ, ίδέτε τάς πληγάς μου. - Κατά τοΰ "Οθω- νος. ΜΜΠ - , IB 90. *

Ο Διανομεύς της Επαναστάσεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Διανομεύς της Επαναστάσεως.