9980 - Φιλοσοφία Μέρος δεύτερον Πρακτική Φιλοσοφία Μέρος δεύτερον Φιλοσοφική δικαιολογία ή φυσικόν δίκαιον Παραδόσεις Φιλίππου Ίωάννου εκδιδόμε- νοι ύπό Λ[εονΐίοο) 0[ίχονΟμαυ], ώς αντελήφθη αυτών και ώς εκ παραβολής πολλών τετραδίων και προς το δλον τοΰ Φ.Ι. σΰστημα και προς το Φ[υσικόν] Δ[ίκαιον] τοΰ Γρός διόρθωσεν αΰτάς κατά τα χειρογραφικά αμαρτήματα έπεξειργασμέναι, άναπεπλα- σμέναι, μετά προσθαφαιρέσεων, παραβολών τών σχετικών μερών, συμπληρώσεως τών κεχηνότων τής συγγραφής, συνηρμοσμέναι προς το δλον φιλοσοφικόν σΰστημα τοΰ Φ. Ι., μετά περιλήψεων και ιδίων σημειώσεων κτλ. Έν 'Αθήναις, τΰποις Δ. Δράκου. 1863. Εις 8ον, σ. λ'4-208. Έν σ. γ'- ιθ' αναδημοσιεύεται προηγηθείσα έν εφημέριοι σφοδρά αρ- θρογραφία μεταξύ Φιλίππου 'Ιωάννου και Λεοντίου Οικονόμου, σχετικώς προς την εκδοσιν ταύτην. ΕΒΕ.ΦΛΣ. 1091, ΔΣΑ 1456, ΦΣΠ. #·
Φιλίππου Ίωάννου

Φιλοσοφία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φιλοσοφία