9974. — "Υμνος εις την A.M. τον Βασιλέα τών'Ελλήνων Γεώργιον τον Α' ύπό Α. Κατακουζηνού. Έν 'Αθήναις, τυποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως 1863. Εις 4ον. Τετραφωνία μετά συνοδείας κλειδοκυμβάλου. #
Α. Κατακουζηνού

Ύμνος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ύμνος