9973.— "Υμνος αφιερωθείς εις την νέαν έλευθερίαν τής 'Ελλάδος ύπό τοϋ μου- σικοδιδάσκαλου Νίκολάου Βέντσελ έκ Νεαπόλεως. Μφ. "Ανευ τόπου και έτους, άλλα πιθανώς έν 'Αθήναις, κατά τά τέλη τοϋ 1863. Κουμανού- δης 3, 99.
Νίκολάου Βέντσελ

Ύμνος αφιερωθείς εις την νέαν ελευθερίαν της Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ύμνος αφιερωθείς εις την νέαν ελευθερίαν της Ελλάδος