9972.— "Υμνοι διάφοροι εις τον Κΰριον ημών Ίησοϋν Χριστόν. 'Αθήναι, τΰποις Ν. Γ. Πάσσαρη και Α. Γ. Καναριώτου. 1863. Εις 16ον, σ. 16. ΒΚΧ 7793. 13.

Ύμνοι διάφοροι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ύμνοι διάφοροι