9970. — Τριώδιον κατανυκτικόν, περιέχον άπασαν την άνήκουσαν αύτώ άκο- λουθίαν τής αγίας καί μεγάλης Τεσσαρακοστής από τής Κυριακής τού χελώνου καί φαρισαίου, μέχρι τού αγίου καί μεγάλου σαββάτου. μετά τών κατ' ήχον τριαδικών ΰμνων καί φωταγωγικών, στιχηρών τε και καθισμάτων διαφόρων έν τω τέλει. Έκδοσις δευ- τέρα. Ένετίησιν Έκ τής Ελληνικής Τυπογραφίας τού Φοίνικος 1863 Εις 4ον, σ. 45ό. Κατά φιλικήν άνακοίνωσιν τοϋ κ. Σπ. Στουπη έκ Κατούνας. Περί της α' εκ- δόσεως πρβλ. ανωτέρω αριθ. 5338. -Κ-

Τριώδιον κατανυκτικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τριώδιον κατανυκτικόν