9969. - Τρία μαθήματα περί Όμηρου καί τοΰ ομηρικού ζητήματος, Έκ τών εν τω Έθνικώ Πανεπιστημίω ιστορικών παραδόσεων τοΰ καθηγητού κ. Δ. Ν. Βερ- ναρδάκη. Είς 4ον, σ. 20. "Ανευ έτους, άλλ' αί παραδόσεις αύται έγένοντο κατά Δεκέμβριον 1863. ΕΒΕ. Ε.Φ. 6837.
Δ. Ν. Βερ-ναρδάκη.

Τρία μαθήματα περί Ομηρου και του ομηρικού ζητήματος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τρία μαθήματα περί Ομηρου και του ομηρικού ζητήματος