9968. - Τριακονταετής ζωή ενός Χαρτοπαίκτου. Δράμα τών κ. κ. Du- cange και Dinanx είς πράξεις καί έποχάς τρεις. 'Ελευθέρως μεταφρασθέν ύπό Άλε- ξάνδροο Ι. Σζαμ.τ.ζ'.άδ')·). Έν Κωνστανανουπόλει, Τύποις Α. Κορομηλά καί Π. Πα- σπαλλή. (Όδός Πεμπτοπαζάρου, αρ. 3). 1863. Είς δον, σ. 88. ΕΕΘΣ 6. -Κ-
Du-cange και Dinanx

Τριακονταετής ζωή ενός Χαρτοπαίκτου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τριακονταετής ζωή ενός Χαρτοπαίκτου