9967. — Τρεις εκθέσεις δοθεϊσαι τό 1862 'Ιουλίου 31 είς τό τής 'Εκπαιδεύ- σεως Ύπουργεΐον έν αί; προσετέθησαν καί τίνα περί Κυβερνήσεως υπό Θ. Παγώντος 'Εν 'Αθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου Νικολάου Άγγελίδου. ('Εν όδώ Ντέκα αρ. 129.) 1863. Εις 8ον, σ. η' + 72. ΕΒΕ ΣΥΜΜ. 38« καί ΠΛΙΛ. 369^, ΓΕΝ.KG. 806. #
Θ. Παγώντος

Τρεις εκθέσεις δοθεείσαι το 1862 Ιουλίου 31 εις το της Εκπαιδεύσεως Υπουργείον εν αι προσετέθησαν καί τίνα περί Κυβερνήσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τρεις εκθέσεις δοθεείσαι το 1862 Ιουλίου 31 εις το της Εκπαιδεύσεως Υπουργείον εν αι προσετέθησαν καί τίνα περί Κυβερνήσεως