9966. — Τό φυλλάδιον τούτο άφιεροΰται είς τους εισέτι άπολιπομένους ολίγους θιασώτας της πρώην έν Ελλάδι Βαβαρο — Όλδενβουργικής δυναστείας [έν τέλει:] Δ. Χαριάτης...'Εν Τεργέστη κατά Ίοΰνιον 1863. [έν σ. 16:] Ζακύνθφ 17'Ιουλίου 1863. Τυπογραφεΐον «Αυγή», Διευθυνόμενον υπό Νικολάου Κοντόγιωργα. Εις 16ον, σ. 16. ΦΜ—. #-
Δ.Χαριάτης

Το φυλλάδιον τούτο αφιερούται εις τους εισέτι απολιπομένους ολίγους θιασώτας της πρώην εν Ελλάδι Βαβαρο — Όλδενβουργικής δυναστείας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το φυλλάδιον τούτο αφιερούται εις τους εισέτι απολιπομένους ολίγους θιασώτας της πρώην εν Ελλάδι Βαβαρο — Όλδενβουργικής δυναστείας