9963. — Τό ράπισμα. Ραπίζω ύμας, ϊνα σωφρονήτε, ή γαρ σωφροσύνη αρετή εστί. Έαν μή τό ράπισμα σωφρονήση ύμας, ούαί τώ άπειθοΰντι. Έν 'Αθήναις, τήν 10.'Οκτωβρίου 1863·. Δωρεάν. Εις 8ον, σ. 16. 'Υπογράφει Ι. Γ. Λάσκαρις. ΓΕΝ. Theol. 2262.
Ι. Γ. Λάσκαρις

Το ράπισμα.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το ράπισμα.