9960. — Τό νέον έκκλησιαστικόν Κύμβαλον, "Ητοι Δοξαστάριον σΰμμι- κτον, και συντειαγμένον ες Ειρμολογικοΰ μέλους καί Στιχηραρικοΰ, περιέχων άπαντα τα τοΰ εσπερινού, άποστίχων και Αίνων Δοξαστικά, ως και άπολυ[τ]ίκια καί Κοντάκια δλων τών Δεσποτικών, Θεομητορικών και έορταζομένων 'Αγίων, τοΰ δλου ένιαυτοΰ, έτι δε και Τριωδίου καί Πεντηκοσταρίου ληφΟησομένων εκ τών Δοξασταρίων ΙΙέτοου τοϋ Πελοποννησίου, Κυψέλης τοΰ Στεφάνου, Στιχηραρία>ν 'Ιακώβου, καί Κωνσταντίνου Πρωτοψαλτών, καί Νικολάου Κρωιοψάλτου της Σμύρνης. 'Ήδη μετενεχθέν εκ τοΰ της Κωνσταντινουπόλεως εις τό Λέσβιον Σύστημα της Μουσικής. Παρά τοϋ Μουσικοδιδά- σκαλου Γεωργίου Λεσβίου τοΰ έφευρετοΰ της Μεθόδου. Άναλώμασι τοϋ ιδίου καί τών φιλόμουσων συνδρομητών. Είς τόμους δϋω. Τόμος πρώτος. Άθήνησι, Τΰποις ΓΙ. Β. Μωραϊτίνη. 1863. Είς 8ον, σ. 8 ά. ά. + 352 + ζ' Τφ αύτφ έ'τει: Τόμος δεύτερος σ. 214 + 48 + 8 ά. ά. ΒΑΝ 3120. -Μ-

Το νέον εκκλησιαστικόν Κύμβαλον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το νέον εκκλησιαστικόν Κύμβαλον