9958.— Τό άτέλεστον μνημόσυνον η δίκη νεκρών κατά ζώντων Έν Λον- δίνο) εκ τοΰ τυπογραφείου της 'Ομονοίας. Όδός 'Αγίας Ειρήνης. 1863. Εις 8ον, α. 123. Ίσως τοϋ Στ. Ξένου. ΓΕΝ. Κ. G. 1139. *
Στ. Ξένου

Το ατέλεστον μνημόσυνον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το ατέλεστον μνημόσυνον