9956.— Τινά των διηγημάτων τοΰ Βωκακίου μεθερμηνευθέντα έκ τής Γαλλι- κής μεταφράσεως τοϋ Σαβατιέ Λεκάστροο. Βοάϊλα Έκ τοΰ Τυπογραφείου «Ή Ένω- σις». 1863. Εις 8ον, σ. λ' [= 11] + 13- 114. Περιέχει εννέα διηγήματα. ΓΕΝ MGL. 1009.
Βωκακίου

Τινά των διηγημάτων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τινά των διηγημάτων