9955. - Τή Εθνική Συνελεΰσει των Ελλήνων. Κύριοι! Ύπείκων τή ορμή τής καρδίας μου---------------Έν Κοπεγχάγη τή 28 Μαΐου (9 Ιουνίου) 1863. Γεώργιος Α' [κάτω:] Δημοσιεύει Σέργιος Χ. Ραφτάνης Έν Ζακΰνθω τή 17 'Ιουνίου 1863. Έ. Έλ. Τυπογραφ. Ό Παρνασσός. Μφ. 0.20x0.28. ΛΖ-. -Η-
Γεώργιος Α'

Τη Εθνική Συνελεύσει των Ελλήνων. Κύριοι! Υπείκων τη ορμή της καρδίας μου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τη Εθνική Συνελεύσει των Ελλήνων. Κύριοι! Υπείκων τη ορμή της καρδίας μου