9954. — Τετραλογία πανηγυρική ήτοι λόγοι τέσσαρες άπαγγελθέντες 'Εν τή έπετείω εορτή των Σχολείων Μιτυλήνης. Τελούμενη τή 30 'Ιανουαρίου εκάστου ένιαυ- τοϋ υπό Γ. Α. 'Αριστείδου. Μετά παραρτήματος εμμέτρου. Έν 'Αθήναις, Τύποις Λα- κωνίας 1863. Εις 8ον, σ. 182. Άπό τής σ. 75 - 182 περιέχει: Περί τής κατά τον Μεσαίωνα πολιτικής κα- ταστάσεως τής Λέσβου και αλωσις Μιτυλήνης ύπό Μωάμεθ Β' κατά τους Βυζαντινούς συγγραφείς υπό Γ. Α. Άριστείδοο. ΕΒΕ. EST. 154 Κ. ΓΕΝ. Per 537. *
Γ. Α. 'Αριστείδου

Τετραλογία πανηγυρική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τετραλογία πανηγυρική