9953. - Τέσσαρες ήμέραι έν 'Αθήναις. ΤΗτον ή 16 'Οκτωβρίου 1863, ημέρα Τετράδη,--------[από της σ. 39:] Παρατηρήσεις τινές επί τίνων άρθρων τοϋ σχεδύνυ τοΰ Συντάγματος, [άπό της σ. 58:] Παρατηρήσεις επι τής Εκθέσεως τοϋ περί δήμων νόμου τής επιτροπής τής εθνοσυνελεύσεως. Εις δον, σ. 87+1 ά. ά. Έν τέλει υπογράφει. Α. Κ. Παπαζαφειρόπουλος. ΑΠ—. *
Α. Κ. Παπαζαφειρόπουλος

Τέσσαρες ημέραι εν Αθήναις.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τέσσαρες ημέραι εν Αθήναις.