9952. — Τεμάχιον Λόγου έκφωνη{)έντος παρά τοϋ Ίωάννου Καπελέτου εις την 25ην συνεδρίασιν τής έννάτης Βουλής. Μφ. 0.24 χ 0.27. Τοΰ 1863. Σχετικόν προς τό ύπ' αριθ. 9815 μφ. *
Ίωάννου Καπελέτου

Τεμάχιον Λόγου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τεμάχιον Λόγου