9950. — Τά τέσσαρα θεΐα και 'Ιερά Ευαγγέλια μετά τής ιεράς Άποκαλύψεως τοϋ Εΰαγγελιστοϋ 'Ιωάννου "Εκδοσις Δευτέρα τή εγγράφω αδεία τής 'Αγίας τοϋ Χρί- στου Μεγάλης Εκκλησίας. Έν Βενετία Έκ τής Ελληνικής Τυπογραφίας τοϋ Φοίνι- κος. 1863. Εις 8ον, σ. 400. ΜΙΒ 2088, ΜΞΗ 2374. *

Τα τέσσαρα θεία και Ιερά Ευαγγέλια μετά της ιεράς Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα τέσσαρα θεία και Ιερά Ευαγγέλια μετά της ιεράς Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου