9948. — Τά πρώτα βήματα προς τάς γενικάς γνώσεις. Μέρος Α'. Ό άστε- ρόεις ουρανός. Συνταχθέντα μεν και δημοσιευθέντα υπό τήν διεΰθυνσιν τής επί τής γε- νικής φιλολογίας και εκπαιδεύσεως έν Λονδίνω Επιτροπής, μεταφρασθέντα δε εκ τής 'Αγγλικής υπό Π. Ψαράς, και εκδοθέντα δαπάνη φιλόμουσου Κυρίας. "Εκδοσις τετάρτη. Έν Λονδίνω, εκ τής τυπογραφίας John Morgan, 10 Paternoster Row. Εις 16ον, σ. VII+ 167. νΑνευ έτους- ό πρόλογος δμως έχει ήμερομηνίαν 28 'Οκτωβρίου 1863. Πρβλ. Χρυσαλλίδα 1 (1863) 759. ΜΙΒ 9803, ΒΚΧ 5291.
διεΰθυνσιν τής επί τής γε-νικής φιλολογίας και εκπαιδεύσεως έν Λονδίνω Επιτροπής | Π. Ψαράς

Τα πρώτα βήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα πρώτα βήματα