9947.—Τά περί τής διενέξεως μεταξύ τών βουλευτών Λευκάδος κυρίων 'Αρι- στοτέλους Βαλαωρίτου και Γερασίμου Σέρβου Έν Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον Ή Ίονία Σπυρίδωνος και 'Αρσενίου αδελφών Κάων 1863. Είς 8ον, σ. 72. Υπέρ τοΰ Βαλαωρίτου ΕΒΕ. ΠΕΡ. 696R, ΓΕΝ. geogr. 3457, ΑΕΚ—. -*

Τα περί της διενέξεως μεταξύ των βουλευτών Λευκάδος κυρίων Αριστοτέλους Βαλαωρίτου και Γερασίμου Σέρβου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα περί της διενέξεως μεταξύ των βουλευτών Λευκάδος κυρίων Αριστοτέλους Βαλαωρίτου και Γερασίμου Σέρβου