9945· —Τά νέα δείγματα τής Έθνοκαπηλίας [κάτω:] ΤυπογΦαφεΐον «ό Ζά- κυνθος». Τή 20 'Ιουνίου 1863 ε. ε. Μφ. 0.29 Χ 0.41. ΛΖ—. *

Τα νέα δείγματα της Εθνοκαπηλίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα νέα δείγματα της Εθνοκαπηλίας