9944. — Τά Μπερναϊκά. τιμάται λεπτά 50 [έν ΐέλει] εκ τοΰ γραφείου τής «Νέας Γενεάς». Είς 8ον, σ. 29. Άνευ έτους, άλλα τοΰ 1863.'Απολογία τοΰ Βαυαρού Bernau. ΓΕΝ. Κ. G. 276. -Η-

Τα Μπερναϊκά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα Μπερναϊκά