9942. — Ταμείον 'Ανθολογίας Περιέχον. "Απασαν την Έκκλησιαστικήν ένιαΰ- σιον Άκολουθίαν 'Εσπερινού, "Ορ{}ρου, Λειτουργίας, μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου 'Αναστάσεως μετά τίνων Καλλοφωνικών Ειρμών έν τω τέλει. Έξηγηθέν είς την νέαν τής Μουσικής Μέθοδον και μετά πάσης επιμελείας διορθωθέν παρά των αειμνήστων Διδασκάλων και εφευρετών τής νεωτέρας μεθόδου, Γρ^γορίοο Πρωτοψάλ- του και Χοορμο»ζίθθ Χαρτοφϋλακος. Τετράκις εκδοθέν με προσίίήκην πολλών νέων μαθημάτων μελοποιηθέντων παρά Θεοδώροο Π. Π. Φωκαέως. Και ήδη το πέμπτον εκδίδε- ται είς τόμους τρεις παρά τών υιών αύτοϋ Λεωνίδα και 'Αλεξάνδρου Έγκρίσει και αδεία τής αύτοϋ Παναγιότητος και τής 'Ιεράς Συνόδου. Δαπάνη Κωνσταντίνου Ίγγλέση Ζωγρά- φου Τόμος Δεύτερος. Έν Κωνσταντινουπόλει. 'Εκ τοϋ τυπογραφείου Ή Ευτέρπη. 1863 Είς 8ον, σ. θ'+ 360 + 4 ά. ά. Πρβλ. άνωτ. αριθ. 942δ. ΒΑΝ 2747. *

Ταμείον Ανθολογίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ταμείον Ανθολογίας