9936. - Σύντομος σκιαγραφία της δουλείας και απελευθερώσεως της 'Ιτα- λίας. Ποιημάτων Συνταχθέν υπό Έπαμινώνδου Γ. Άννίνου Άναστασάτου. Κεφαλ- λήνος.— ΤΩ Παίδες Ελλήνων ΐτε------νϋν υπέρ πάντων άγων. (Αισχ. Πέρσαι στίχ. 402 και εξ.) — Έν Κεφαλληνία Έκ τοΰ Τυπογραφείου «Ή Ανατολή.» 1863. Εις 8ον, σ. ια' + 13 - 25. ΦΣΠ—, ΛΟΒ. Κ I'll, ΔΑΚ—.
Έπαμινώνδου Γ. Άννίνου Άναστασάτου

Σύντομος σκιαγραφία της δουλείας και απελευθερώσεως της Ιταλίας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύντομος σκιαγραφία της δουλείας και απελευθερώσεως της Ιταλίας.