9934.-Σύνταγμα της Δανίας. Είς 8ον, σ. 15. Πιθανώτατα τοΰ 1863. Μετάφρασις τοΰ κειμένου. ΓΕΝ. Κ. G. 611.

Σύνταγμα της Δανίας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνταγμα της Δανίας.