9933. - Σΰνοψις τής ιστορίας τής Ελλάδος από τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τοΰ 1820 υπό Δ. Πανταζή έξαχθεΐσα έκ τής δευτέρας εκδόσεως τής υπό τοΰ αύτοΰ συναρμολογηθείσης και έκδοι^είσης Γενικής 'Ιστορίας. Δοκιμασία τής αρμοδίας εξεταστικής επιτροπής και έγκρίσει τοΰ τής δημοσίας εκπαιδεύσεως και τοΰ έπι τών έκ-
Δ. Πανταζή

Σύνοψις της ιστορίας της Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις της ιστορίας της Ελλάδος