9931. - Σύνοψις Μυθολογίας τών 'Ινδών, τών Περσών, τών Αιγυπτίων, τών Ελλήνων, και τών Λατίνων. Μετά εικονογραφιών και εφαρμογής ηθικών παραγ- γελμάτων προς χρήσιν τών παίδων, υπό Λαμέ Φλερύ Συγγραφέως πλείστων διδακτι- κών βιβλίων συγγραφείσα1 μεταφρασι'ίεΐσα δε και διασκευασθείσα υπό Μ. Λ. Σακκορ- ράφοο. Έν Ά\}ήναις Έκ τοΰ τυπογραφείου «Ή Φιλόμουσος Λέσχη». Έν όδώ Αθη- νάς υπ' αριθ. 257. 1863. Εις 8ον, σ. 124 + 1 ά. ά. ΜΙΒ 735. -Χ-
Λαμέ Φλερύ

Σύνοψις Μυθολογίας των Ινδών, των Περσών, των Αιγυπτίων, των Ελλήνων, και των Λατίνων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις Μυθολογίας των Ινδών, των Περσών, των Αιγυπτίων, των Ελλήνων, και των Λατίνων