9926. - Συμφορά καί αιχμαλωσία Μωρέως στιχολογηθεΐσα παρά Μάνθου Ίωάννου τοΰ έξ 'Ιωαννίνων με προσθήκην καί άλλων αξιόλογων ύποι^έσεων καί άφιε-
ΜάνθουΊωάννου

Συμφορά καί αιχμαλωσία Μωρέως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμφορά καί αιχμαλωσία Μωρέως