9925. - Συμπολΐται, Γινώσκει ό καθείς ότι άπεδοκίμασα τήν κατά τον Όκτο>- βριον 1862 έκραγήσαν έπανάστασιν τής Ελλάδος.--------[έν τέλει:] Τυπογραφεΐον «Ερμής» 'Αντωνίου Τερζάκη. Εις 8ον, σ. 16. Κέρκυρα 1 Δεκεμβρίου 1863 Α. Αάνδολος. Α ΕΚ—. *

Συμπολίται, Γινώσκει ο καθείς ότι απεδοκίμασα την κατά τον Όκτωβριον 1862 εκραγήσαν επανάστασιν της Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμπολίται, Γινώσκει ο καθείς ότι απεδοκίμασα την κατά τον Όκτωβριον 1862 εκραγήσαν επανάστασιν της Ελλάδος