9923, - Συμεών αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Τα "Απαντα εις εξ μέρη διαι- ρεθέντα έν οις περιέχονται Διάλογοι Εκκλησιαστικοί Άρχιερέως και Κληρικοΰ κατά πα- σών τών Αιρέσεων περί τε τής 'Ορθοδόξου Πίστεως ημών τών Χριστιανών, περί τών 'Ιερών Τελετών, και Μυστηρίων τής Εκκλησίας, περί τοΰ ΰείον Ναοΰ, και τών έν αΰτώ τελουμένων, και περί τής Θείας Μυσταγωγίας. "Εκθεσις έ'τι ακριβέστατη τοΰ Ίε- ροΰ Συμβόλου, αποκρίσεις τε προς τάς ερωτήσεις τοΰ Μητροπολίτου τής Πενταπόλεως κυρ Γαβριήλ. Έν οϊς προσετέθη ή τοΰ Σοφωτάτου καί Λογιωτάτου Μάρκοο Ευγενι- κού Μητροπολίτου Εφέσου Έξήγησις τής 'Ιεράς 'Ακολουθίας, καί τις Διδασκαλία προς τους 'Ιερείς, καί τους Διακόνους περί τοΰ πώς δει διορθοΰν τά έν τη Ίερα Μυσταγω- γία έξ απροσεξίας συμβαίνοντα. Έκ τής αρχαίας εις τήν .καθομιλουμένην μετενεχθέντα ελληνίδα φωνην προς ψυχωφελή χρήσιν τών ευλαβών ορθοδόξων ιερέων και λαϊκών έ'κδοσις νέα μετά πλείστης όσης επιμελείας διορθωθεΐσα έν Βενετία Έκ τής Ελληνικής Τυπογρ. τοΰ Φοίνικος. 1863. Εις 4ον, σ. δ' + 473. Περί τών προγενεστέρων έκδόοεων πρβλ. αριθ. 7396 καί 9398. ΜΙΒ. 6370. -Χ-
Συμεών αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης

Τα Άπαντα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα Άπαντα