9920. - Συλλογή των διαφόρων τελωνικών κοινοβουλευτικών νόμων τοΰ 'Ιο- νίου Κράτους Συναρμσλογηθέντων παρά τοΰ Τελωνικοΰ Βοηθοΰ Γ. Δ. ΑοΟΛοάλοο. Κέρκυρα. Έν τη Τυπογραφεία τής Κτιβερνήσεως. 1863. Ε*ις 4ον, α. 21. ΔΒΚ—. ¦*·

Συλλογή των διαφόρων τελωνικών κοινοβουλευτικών νόμων του Ιονίου Κράτους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή των διαφόρων τελωνικών κοινοβουλευτικών νόμων του Ιονίου Κράτους