9919.-Συλλογή τών διαφόρων διπλωματικών επισήμων εγγράφων αφορών- των το τών γραικικών μοναστηριών ζήτημα έν ταΐς Ήνωμέναις Ήγεμονίαις 'Από τής Παρισιανής Συνόδου τοϋ 1858 μέχρι σήμερον. Μετά παραρτήματος, Εμπεριέχοντος τά άφορώντα τά Μοναστήρια ταϋτα τελευταία τής τοϋ Ήγεμόνος Κόνζα Κυβερνήσεως έγ- γραφα (Έκ τοϋ Γαλλικού) Έν Κωνσταντινουπόλει 1863. Ες 8ον, σ. 64. "Ανευ μνείας τυπογραφείου. IB 31, 767.

Συλλογή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή