9918. - Συλλογή πάντων τών διά τοϋ Τύπου δημοσιευθέντων περί τοϋ φυλ- λαδίου τοϋ κ. Ίωνά Κίνγ τοϋ έπιγραφομένου «Άπάντησις Ίωνα Κίγκ προς τήν πρα- γματείαν τήν έπιγραφομένην οι δυο κληρικοί κτλ.» και τοϋ έξ αύτοϋ άναφυέντος ζητή- ματος τής θρησκευτικής ελευθερίας έν Ελλάδι. Έν 'Αθήναις, τϋποις Λακωνίας 1863. Είς 8ον, α. 97. Πρβλ. αριθ. 9270 και 9511. ΓΕΝ. Theol. 2261, ΣΤΙ. Α 1765. -*-

Συλλογή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή