9915· - Σύγγραμμα τής μαγειρικής περιεκτικόν και εύμέθοδον είς την άπλοελ- ληνικήν ύπό Νικ. Σαράντη, διηρημένον είς τόμους τρεις. Κωνσταντινούπολις. 1863. Είς δον, σ. 446 + λε'. Κουρίλας, σ. 414. *
Νικ. Σαράντη

Σύγγραμμα της μαγειρικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύγγραμμα της μαγειρικής