9914.-Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη Ασμα Ποιηθέν μεν παρά τοϋ άοι- δίμου Σολωμού τονισθέν δέ παρά τοϋ Ραφαήλοο Παριζίνι^ τοϋ μουσικοδιδάσκαλου και άφιερωθέν τω ιππότη Ν. Μαντζάρω τω Κερκυραία). Έν 'Αθήναις. Τΰποις Χ. Ν. Φιλαδελφέως. (Παρά τή Πΰλη της 'Αγοράς 'Αριθ. 420). 1863. Εις φΰλλον, σ. 1 α. ά. + 5 + 1 α. ά. ΓΕΝ. Mus. 85.
Σολωμού

Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη