9913.-Στόμα θανάτου, σωτηρία τών Χριστιανών, ή νίκη κατά τοΰ διαβό- λου. Δια 22 Τελωνίων (συνέδρια διαβόλων) διέρχεται, εξετάζεται, κρίνεται και μεταβαί- νει δια τής πόρτας τοΰ ούρανοΰ εις τον Παράδεισον α αληθής χριστιανός. Περιέχει δε τον βίον και πολιτείαν, με μερικά θαύματα τοΰ έν άγίοις Πατρός ημών Βασιλείου τοΰ

Στόμα θανάτου, σωτηρία των Χριστιανών, η νίκη κατά του διαβόλου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στόμα θανάτου, σωτηρία των Χριστιανών, η νίκη κατά του διαβόλου.