9909.-Στοιχειώδης Ελληνική γραμματική, ήτοι προκαταρκτική εισαγωγή εις τήν γραμματικήν της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης, συνερανισθεΐσα υπό Ηλία Σ. Σζα- θ-οποόλοο προς χρήσιν τών μαθητών τών δημοτικών σχολείων. Έκδοσις ενδέκατη αμε- τάβλητος. Έν Αθήναις έκ τοΰ τυπογραφείου Ίω. 'Αγγελοπούλου 1863. Είς 8ον, σ. δ'+104. Κουμανούδης 3, 7ό. Πρβλ. αριθ. 9383 και τάς αυτόθι παραπο μπας. -Η-

Ελληνική γραμματική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελληνική γραμματική