9908. - Στοιχειώδης Γεωγραφία πολιτική, μαθηματική και φυσική προς χρήσιν της έν τοις Έλληνικοΐς σχολείοις σπουδαζοΰσης νεολαίας, κατ' έ'γκρισιν της Κυβερνή- σεως υπό Α. Α. Σακελλαρίου καθηγητοΰ τοΰ έν Πειραιεΐ γυμνασίου. Άθήνησι τύ- ποις Π. Α. Σακελλαρίου 1863. Είς 8ον, σ. 168. Κουμανοΰδης 3, 85.
Α. Α. Σακελλαρίου

Γεωγραφία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γεωγραφία