9907. - Στοιχειώδη Μαθήματα τής 'Οχυρωτικής συνταχθέντα μεν ύπό Α. Ρ. Έμό, Συνταγματάρχου τοΰ Μηχανικού, Ίππότου τοΰ Τάγματος τής λεγεώνος, Με- ταφρασθέντα δε έκ τοΰ Γαλλικοΰ ύπό λ-ημητρίοο Κορομηλά, λοχαγού τοΰ Μηχανικού,
Α.Ρ. Έμό

Στοιχειώδη Μαθήματα της Οχυρωτικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχειώδη Μαθήματα της Οχυρωτικής