9906. - Στοιχειώδη μαθήματα τής Γαλλικής γλώσσης προς χρήσιν τών παί- δων ύπό τοΰ Άββά Γωτιέρου, μετά σημειώσεων έξηγητικών ύπό Γ. Α. Ράλλη, κατ' έ'γκρισιν τοΰ έπι τών Έκκλ. και τής δημ. έκπ. 'Υπουργείου. Τόμος Α. Έκδοσις τρίτη. 'Αθήναι έκ τής τυπογραφίας Α. Κορομηλά 1863. Εις 16ον. Κουμανούδης 3, 77. #-
Άββά Γωτιέρου,

Στοιχειώδη μαθήματα της Γαλλικής γλώσσης προς χρήσιν των πα-δων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχειώδη μαθήματα της Γαλλικής γλώσσης προς χρήσιν των πα-δων