9905. - Στοιχεία Φυσικής εις χρήσιν τών έν τοις Γυμνασίοις διδασκομένου, συνταχθέντα ύπό Β. Λάκωνος καθηγητοΰ έν τω Έθνικώ Πανεπιστημίω (Μετά 202 ξυλογραφημάτων τεθειμένων εν τφ κειμένφ)."Εκδοσις δευτέρα έπηυξημένη και διεσκευα- σμένη. Άθήνησι, τΰποις Α. Κτενά και Π. Σοΰτσα. (Όδός Εΰριπίδου). 1863. Εις δον, σ. κ' + 342. Πρβλ. αριθ. 8859. ΕΒΕ. Φ. Ε. 1546, ΜΒΑ 2010.
Β. Λάκωνος

Στοιχεία Φυσικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχεία Φυσικής