9903. - Στοιχεία ηθικής συνταχθέντα υπέρ τής φιλομαθούς νεολαίας ύπό τού ίππότου Νεοφύτου Βάμβα καθηγητού τής φιλοσοφίας και ρητορικής έν τω Πα- νεπιστημίω.— Πάντα πέφυκεν---------φθείρεσθαι. (Άριστ. Ήθικ. Β ι βλ, β' Κεφ. β').— Έν Σμύρνη, έκ τής τυπογραφίας Δαμιανού. 1863. Εις 8ον, σ. 171. ΑΧΔ—. Πρβλ. αριθ. 9379 και αυτόθι παραπομπάς.
Νεοφύτου Βάμβα

Στοιχεία ηθικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχεία ηθικής