9902. - Στοιχεία Γενικής 'Ιστορίας ύπό Θεαγένους Λιβαδά Μέρος πρώτον 'Αρχαία Ιστορία. Έν Τεργέστη Τΰποις τοΰ Αυστριακού Αόϋδ 1863. Εις 8ον, σ. VIII+95+1 ά. ά ΕΒΕ. ΙΣΤ. 2901Ρ , ΓΕΝ. MGL 719 ΠΚ. Ρα 240. *
Θεαγένους Λιβαδά

Στοιχεία Γενικής Ιστορίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχεία Γενικής Ιστορίας