9900 - Σπυρίδωνος Τρικούπη. Ό Δήμος Ποίημα Κλέφτικον. "Εκδοσις Δευ- τέρα επιθεωρηθεΐσα. Ή σκηνή έν Μεσολογγίφ. Έν 'Αθήναις Έκ τοΰ τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως. (Παρά τη Πΰλη τής 'Αγοράς, αριθ. 420). 1863. Εις 8ον, σ. 15. Πρβλ. αριθ. 1325. ΕΒΕ. Ν. Φ. 1129, ΓΕΝ. MGL. 259. 2, ΒΒ—, ΒΜΠ 5669 *
Σπυρίδωνος Τρικούπη

Ο Δήμος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Δήμος