9899. -Σκιαί και Σπινθήρες. Συλλογή εβδόμη Λυρικό-επικών ποιήσεων Π. Σ. Συνοδινού. — Τιμητική σφραγίς------τών Μουσών ή αγάπη.— Έν Πάτραις, τυ- πογραφεΐον και βιβλιοπωλεϊον Ευσταθίου Π. Χριστοδοΰλου και Σας Παρά τήν όδόν Έρμου 1863. Είς 8ον, σ. 240. Πρβλ. αριθ. 7801, 7844, 8112, 8599, 9048 κα'ι 9427. ΦΣΠ—.
Π. Σ. Συνοδινού

Σκιαί και Σπινθήρες

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σκιαί και Σπινθήρες